Departaments

Institut Nexus està format per un equip multidisciplinari de psiquiatria i psicologia d’orientació cognitivoconductual, i logopèdia, amb una llarga experiència que ens avala en l'avaluació i tractaments infantils i juvenils.

Es treballa de forma interdisciplinària en tots aquells casos que ho requereixen, prioritzant conjuntament les diferents actuacions i compartint-les amb els equips dels centres docents i/o de salut corresponents.

Psicologia i psiquiatria infantojuvenil

El benestar psicològic és un repte de salut important. Créixer sa implica aprendre a ser conscient de les propies capacitats, saber fer front a les tensions, decisions i responsabilitats normals de la vida, saber-se relacionar amb els altres i ser capaç de fer contribucions fructíferes a la comunitat

 • Sílvia Noguer

 • Marta Carulla

 • Cristina Gómez

 • Rocío Soro

 • Cristina Torruella

Logopèdia

El llenguatge és una capacitat innata pròpia i característica dels humans. Els últims estudis marquen que el procés d'adquisició del llenguatge pot iniciar-se durant el tercer mes d'embaràs. L'oïda del fetus ja està suficientment desenvolupada i pot percebre el llenguatge de l'exterior. Qualsevol contratemps en aquest aprenentatge pot ocasionar trastorns del llenguatge, sovint poc coneguts i difícils de discriminar. Els trastorns de la parla, més evidents, són alteracions formals en l'emissió del discurs i poden afectar a l'articulació, la fluència o la veu.

Pots trobar el nostre díptic informatiu aquí.

 • Carme Pons

Trastorns de l'aprenentatge

Darrere el fracàs escolar sovint s'hi amaguen trastorns de l'aprenentatge que provoquen mals comportaments a classe, dificultats en les relacions amb el companys i/o un baix concepte de sí mateix. Les dificultats poden presentar-se en l'atenció-concentració, en la lectura, en l'escriptura, en el càlcul, en la parla, en el llenguatge i/o en la capacitat intel·lectual.

 • Sílvia Noguer

 • Cristina Gómez

 • Cristina Torruella

 • Carme Pons

 • Marta Carulla

Estimulació primerenca

L'estimulació primerenca és un conjunt d'intervecions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys d'edat, a la seva família i al seu entorn. L'objectiu de l'estimulació primerenca és donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns del neurodesevolupament o que tenen risc de patir-los. Aquestes intervencions tenen en compte la globalitat del nen: emocions, llenguatge, comunicació i conducta.

Som experts en estimulació primerenca amb nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que comença a la infància i afecta el comportament del nen, la interacció amb els altres, la comunicació i l'aprenentatge. Dins l'espectre existeixen una gran varietat de símptomes diferents. Aquest trastorn inclou el que es coneixia com a síndrome d'Asperger i el trastorn generalitzat del desenvolupament.

 • Rocío Soro

Mindfulness en família

Créixer com a persones, créixer com a pares

Mindfulness o atenció plena és parar atenció d'una manera particular: amb un propòsit, en el moment present i sense establir judicis de valor (Jon Kabat-Zinn). La pràctica de l'atenció plena ens permet experimentar l'atenció, la paciència, la confiança i l'acceptació, ens ajuda a desconnectar el pilot automàtic, a trobar la tecla "OFF" de l'agitació i la "ON" de la calma.

Genera un aprenentatge que ens permet posar consciècia en les pròpies emocions i trobar maneres més sanes de relacionar-nos amb nosaltres mateixo i amb els nostres fills. Viure amb atenció plena ens permet créixer emocionalment i compartir aquesta experiència de creixement en família.

 • Maria Canals